Skip to main content

Kvalitet & Miljö

Kvalitet

I Västanhede är vår ambition är att våra tjänster ska motsvara kundens uttalade och outtalade krav och förväntningar. Vårt kundbemötande och varje utförande av tjänst ska vara av så god kvalitet att kunden ser oss som ett förstahandsval av leverantör. För att kvalitetssäkra våra tjänster och produkter genomför vi regelbundet kontroller att vi följer alla punkter i vår kvalitetspolicy.

Miljö


Vi i Västanhede Koncernen anser att det är viktigt att man tar sitt ansvar för att skona miljö och natur. För att klara detta skall företagets ägare och anställda vara lyhörda för krav och synpunkter från olika intressenter och genom lång- och kortsiktig målsättning verka för förebyggande av föroreningar samt ständig förbättring av direkta och indirekta miljöpåverkan.

Genom val av miljöanpassade produkter, material och framförallt bränsle samt god avfallshantering främjar vi en bra miljö. Vi strävar efter att minska bränsleförbukningen på våra fordon genom uppföljning och återkommande underhåll av fordon för att bla minska utsläpp av avgaser.

Vi har upprättat rutiner som säkerställer att företaget följer lagar, förordningar och andra krav såsom kundkrav, branschpraxis etc. Genom personliga utbildningsplaner har vi en välutbildad och kunnig personal.

Vi ställer krav på att leverantörer och underleverantörer är miljömedvetna och kan leverera produkter, material och tjänster med minsta möjliga negativa miljöpåverkan till rimlig kostnad 

Trafiksäkerhet

Vår vision är att vara ett av Sveriges säkraste bussföretag.
Vi strävar mot att av Kunder, Medarbetare, Passagerare och Medtrafikanter uppfattas som ett föredöme i trafiken.
Genom en mängd punkter i vår trafiksäkerhetspolicy som ska åtföljas jobbar vi varje dag med att säkra upp detta.

Västanhede - En koncern för alla

   Vårt arbete kring alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, härkomst eller
   funktionsvariationer är en självklar del av Västanhede DNA. Alla ska synas!

  Integration

   Vi är ett mångkulturellt företag där alla trivs ihop och där vi alla respekterar företagets kultur.
   Tillsammans är vi Västanhede!

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på Västanhede ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av arbetet och att de trivs och får utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljön beaktas i alla de aktiviteter och beslut som genomförs.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats.
Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att förbättra hela tiden såväl organisatoriskt som socialt och fysiskt.

ISO Certifierade

Vi har valt att ISO certifiera bolaget Västanhede Trafik för att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar.

 

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Västanhede
Krylbovägen 58
774 41 Avesta